Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Ustalanie i egzekwowanie wyznaczonych celów i zadań

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności ustalania i egzekwowania wyznaczonych celów na podstawie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) służących do monitorowania stopnia ich realizacji oraz rozwój umiejętności egzekwowania pracy zgodnej z ustalonymi normami i standardami wykonania zadań. Szkolenie pozwoli uczestnikom na skuteczne przekazywanie zadań do wykonania, prowadzenie efektywnych rozmów i spotkań z pracownikami, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej oraz korygowanie niepożądanych zachowań i postaw pracowniczych.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Wyznaczać cele i wskaźniki efektywności
 • Stosować techniki egzekwowania celów
 • Skutecznie monitorować rezultaty pracy pracowników
 • Prowadzić spotkania monitorujące wyniki (indywidualne i zespołowe)
 • Obiektywnie oceniać rezultaty pracy

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Zarządzanie przez cele

 • Idea zarządzania przez cele. Po co wyznaczać cele biznesowe i wdrażać systemowe zarządzanie przez cele w organizacji?
 • Operacjonalizacja strategii. Kaskadowanie celów w całej organizacji
 • Różne metodyki kaskadowania celów m.in.:MBO, Hoshin Kanri i OKR.

Ustalanie celów i KPI dla zespołów i pracowników

 • Ustalenie celów, norm, standardów wykonania zadania. Zasada SMART w praktyce
 • Dobór i projektowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) – po co są potrzebne wskaźniki i jakich obszarów powinny dotyczyć?
 • Włączanie podwładnych w proces planowania prac, a zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników
 • Sposoby przekazywania zadań do wykonania. Wydawanie poleceń pracownikom.

Monitorowanie przebiegu pracy

 • W jaki sposób poprawnie monitorować i rozliczać zadania?
 • Metody stałego i bieżącego monitorowania rezultatów pracy
 • Wyznaczenie kryteriów i punktów kontrolnych dla wykonywanego zadania
 • Przewidywanie momentów krytycznych w wykonywanych zadaniach i ich uprzedzanie poprzez działania korekcyjne oraz dokonywanie pomiarów osiągniętych wyników
 • Sposoby dokonywania przeglądu wyników. Ocena poziomu wykonania zadania

Prowadzenie spotkań monitorujących przebieg prac z pracownikami

 • Rodzaje spotkań o wynikach pracy. Indywidualne czy zespołowe? W jaki sposób i kiedy organizować spotkania monitorujące wyniki?
 • Rozliczanie zadań – jak prowadzić rozmowy o rezultatach pracy? Jak rozliczać pracę ludzi by jednocześnie budować odpowiedzialność i pogłębiać umiejętności pracownika?
 • Struktura rozmowy o wynikach pracy. Przygotowanie do rozmowy.
 • Błędy popełniane w trakcie rozmów oceniających
 • Rozmowy oceniające vs rozmowy rozwojowe – jak zastosować rozmowy oceniające jako narzędzie długoterminowego rozwoju pracownika

Postawa asertywna niezbędna do skutecznego egzekwowania wykonania zadań

 • Dobrze i źle pojęta asertywność – wpływ stylu komunikacji na przyjęcie odpowiedzialności za błędy
 • Budowanie asertywnej postawy w relacjach pracowniczych

Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej o wynikach pracy

 • Wpływ informacji zwrotnych, w tym egzekwowania wykonania zadań na efektywność zespołu
 • Rodzaje informacji zwrotnych – wzmacniające, rozwojowe i korygujące, dyscyplinujące
 • Różnice między informacją zwrotną, a krytyką, czy pochwałą
 • Pochwały i nagany jako narzędzia efektywnego zarządzania. Za co oraz w jaki sposób poprawnie chwalić i ganić, aby działania te miały faktyczny wpływ na późniejsze zachowania pracowników? Jak działają pochwały, a jak nagany? Czy faktycznie należy stosować nagany?
 • Rozmowy rozwojowe i wspierające – jak udzielać pochwał i uznania pracownikowi. Rozmowa która inspiruje, wspiera, motywuje, dodaje skrzydeł pracownikowi
 • Równowaga między korygującymi, a wzmacniającymi informacjami zwrotnymi w tej samej rozmowie rozliczającej
 • Feedback korygujący – jak dawać negatywną informację zwrotną? Korygowanie powtarzających się błędów. W jaki sposób prowadzić rozmowę korygującą, aby eliminować podobne sytuacje w przyszłości?
 • Stopniowanie rozmów korygujących niepożądane zachowania:
 • Rozmowa korygująca – wersja podstawowa
 • Rozmowa ostrzegawcza – zapowiedź sankcji
 • Udzielenie upomnienia – ustne / pisemne
 • Udzielenie nagany – ustna? / pisemna

 

Trudne rozmowy z pracownikami w przypadku braku wyników.

 • Jak reagować, gdy pracownik nie wykona zadania lub wykona je szczątkowo, bądź zupełnie błędnie?
 • Emocje i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Jak radzić sobie z obiekcjami pracownika i różnicą zdań?
 • W jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, gdy pracownik, oprócz nierealizowania zadań: podważa autorytet menedżera, zrzuca winę na innych?
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost skuteczności rozwiązywania problemów
 • Wzrost efektywności realizacji wyznaczonych celów i zadań przez pracowników
 • Wzrost skuteczności monitorowania podległego procesu i przebiegu pracy
 • Skuteczniejsze prowadzenie rozmów z pracownikami, na temat wyników pracy
 • Wzrost transparentności pracy pracowników
 • Skuteczniejsze użycie narzędzi służących do modyfikowania zachowań pracowników i egzekwowania wyznaczonych zadań

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Optymalizowanie procesów decyzyjnych w organizacji
 • Wzrost szybkości reakcji firmy na potrzeby jej klientów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Wzrost efektywności pracy zespołu i całej organizacji
 • Poprawa konkurencyjności firmy
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.