Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje – efektywność liderów i organizacji

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwijanie praktycznych umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz tworzenia porozumienia i atmosfery współpracy w zespole. Szkolenie pozwala zwiększać otwartość na postrzeganie konfliktu jako szansy rozwojowej dla jednostek, zespołów i organizacji, przełamywać stereotypy reagowania menedżerów i zespołów w sytuacji konfliktowych. Dodatkowo pozwala też na nabycie umiejętności pogłębiania relacji w zespole w sytuacji konfliktu poprzez wykorzystywanie zaawansowanych menedżerskich narzędzi komunikacyjnych.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie zarządzać zespołem w sytuacjach konfliktowych
 • Wykorzystać rolę lidera w sytuacjach konfliktowych
 • Kształtować relacje na linii przełożony-podwładny i współpracownicy w sytuacjach konfliktowych
 • Aktywnie i zespołowo rozwiązywać problemy i sytuacje konfliktowe

 

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

 • Przyczyny i skutki konfliktów w zespole
 • Organizacyjne przyczyny powstawania konfliktów: dominacja jednostki, dominacja koalicji, dominacja większości (konflikt interesów między jednostkami a grupami w firmie)
 • Rodzaje i etapy powstania konfliktów
 • Rozpoznawanie rodzących się konfliktów w zespole (pierwsze symptomy, „punkty zapalne”)
 • Co eskaluje konflikty – osoby, sytuacje i działania
 • Różne postawy i zachowania wobec konfliktów
 • Identyfikacja wspólnych interesów oraz poszukiwanie właściwych rozwiązań
 • Różne strategie, sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole i ich efektywność w różnych sytuacjach
 • Model rozwiazywania sytuacji konfliktowej:
 • Faza I – wejście w konflikt
 • Faza II – określenie interesów i potrzeb stron
 • Faza II – określenie źródła konfliktu
 • Faza IV – poszukiwanie rozwiązań
 • Faza V – osiąganie porozumienia
 • Konflikt szansą rozwoju zespołu – korzyści wynikające z konstruktywnego rozwiązania sytuacji trudnych
 • Rola lidera w sytuacjach konfliktowych
 • Menedżer jako negocjator
 • Menedżer jako mediator
 • Menedżer jako arbiter oraz
 • Menedżer jako facylitator – kierowanie konfliktem bez przejmowania sterów
 • Radzenie sobie z wywieraniem presji przez członków zespołu w sytuacjach konfliktowych
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami oraz nieuzasadnioną krytyką ze strony pracowników
 • Radzenie sobie z oporem oraz metody odpierania ataku i zarzutów
 • Konflikt jako wyzwalacz „trudnych emocji” – rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w konflikcie
 • Metody pracy zespołowej i zespołowe rozwiązywanie problemów. Poznanie wybranych narzędzi:
 • burze mózgów (różne odmiany)
 • diagram Pareto (analiza problemowa),
 • diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy,
 • 5 Why
 • Identyfikacja i przełamywanie barier w komunikacji
 • Diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację wspólnych celów i zadań
 • Sposoby pokonywania impasów i prowadzenia zespołu do celu
 • Bariery w komunikacji zespołowej (przekonania, nawyki, stereotypy i uprzedzenia, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm)
 • Formułowanie nowych strategii komunikowania się w zespole
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost efektywności współpracy z pracownikami
 • Większa skuteczność osobista w relacjach interpersonalnych
 • Kształtowanie konstruktywnych zachowań w zespole
 • Szybkie i skuteczne rozwiązywanie sytuacji trudnych w zespole
 • Wzrost autorytetu w zespole
 • Wzrost skuteczności przewodzenia ludźmi
 • Wzrost lojalności i stabilności funkcjonowania podległych zespołów pracowniczych

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Zwiększenie efektywności pracy i współpracy zespołowej
 • Zwiększenie satysfakcji w relacjach interpersonalnych
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Stworzenie stabilnych, zintegrowanych i lojalnych zespołów pracowniczych
Program
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.