Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność liderów i organizacji

Zarządzanie w stale zmieniającym się otoczeniu

Cele

CELEM SZKOLENIA jest przygotowanie menedżerów do skutecznego kierowania procesem zmian w organizacji oraz poznanie różnych technik i sposobów zarządzania zmianą w firmie i w tym zwinnego nią zarzadzania. Dzięki szkoleniu uczestnicy lepiej rozumieli będą dynamikę i mechanizmy rządzące procesem zmian w trudnym środowisku VUCA.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Świadomie zarządzać zmianą w firmie
 • Zastosować konkretne narzędzia zwinnego zarządzania zmianą
 • Skutecznie wdrażać i komunikować zmiany w zespole
 • Budować pozytywne nastawienie podwładnych do zmiany aktywnie angażując ich w ten proces
 • Radzić sobie z obiekcjami i trudnymi sytuacjami typu „nie da się” motywując podległych pracowników do pracy w sytuacji niepewności.
 • Umiejętnie przewidywać i przezwyciężać opór oraz lęk przed zmianą
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost szybkości i elastyczności reagowania na zmiany zachodzące w firmie i na rynku
 • Szybka adaptacja, gotowość do tworzenia kolejnych, nowych rozwiązań
 • Skuteczniejsze reagowanie na wymogi zmiennego otoczenia biznesowego
 • Wyższa skuteczność we wdrażaniu zmian w firmie i przeprowadzenia przez nie podległych ludzi
 • Lepsze radzenie sobie z oporem pracowników wobec wprowadzanych zmian
 • Wzrost efektywności współpracy w zespole

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację zmian
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian
 • Szybsza adaptacja firmy do zmian zachodzących c na rynku
 • Lepsze przygotowanie do zarządzania w wymagającej rzeczywistości
 • Wzrost efektywności działania firmy w turbulentnych warunkach

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Zarządzanie zmianą w świecie VUCA

 • Zarządzanie zmianami w świecie VUCA (reagowanie na zmienność)
 • Radzenie sobie z „czarnymi łabędziami”, działanie w trudno przewidywalnej rzeczywistości
 • Czym jest zmiana? – cele i istota zmian wprowadzanych w firmie.
 • Praktyczne podejście do procesu zmiany wg Kurta Lewina (faza rozmrożenia, faza zmiany, faza zamrożenia)
 • Model zmiany wg Virginii Satir
 • Zarządzanie procesem zmian w organizacji
 • Inicjowanie zmian organizacyjnych
 • Zasady planowania i wdrażania zmian do organizacji
 • Zmiana – radzenie sobie z oporem  w organizacji  – DCNI
 • Myślenie systemowe – kiedy system i kultura organizacyjna wspiera zmiany

 

Psychologiczne aspekty zmiany w ujęciu zespołowym

 • Dynamika i krzywa zmiany- czego mogę się spodziewać po sobie i innych?
 • Przeprowadzenie zespołów przez zmianę
 • Kierowanie zachowaniami i postawami ludzi wobec zmian organizacyjnych
 • Kształtowanie postaw współuczestnictwa w procesie zmian
 • Przyczyny i przełamywanie oporów wobec zmian – jak radzić sobie z oporem?
 • Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie

 

Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmiany w ujęciu indywidualnym

 • Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian. Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
 • Postawy wobec zmian – reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
 • Zjawisko nawyków w codziennej pracy jako ograniczenia w zmianach
 • Rodzaje i źródła oporu wobec zmian.
 • Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania.
 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami wobec zmian i jak rozumieć innych w tym procesie?
 • Heurystyki i błędy poznawcze

 • Odporność psychiczna i odporność na stres. Cykl żalu
 • Radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie zmieniających się warunkach zewnętrznych

 • Typowe gry psychologiczne. Trójkąt dramatyczny

 

Zarządzanie porażką i frustracją w zwinnym zespole

 • Czym się różni błąd od porażki? Dlaczego takich sytuacji nie można odpuszczać? Jak lider powinien zareagować?
 • Konstruktywne podejście do porażki
 • Jak angażować do wyzwań i prób, jak wyciągać wnioski z sukcesów i porażek?
 • Cztery warianty stosunku do ryzyka wg. Kahnemana
 • Motywacja wewnętrzna vs zewnętrzna. Rola lidera w angażowaniu i motywowaniu
 • Analiza różnych poziomów zaangażowania pracowników, rozpoznawanie frustracji
 • Ujawnianie i wsparcie pracownika we frustracji

 

Zwinna zarządzanie zespołem w zmianie

 • Zarządzanie przepływem pracy w warunkach zmiany. Zarządzanie zadaniami w zwinnym zespole. Mulitasking, a zwinny sposób pracy

 • Szybkie tworzenie i testowanie pierwszych rozwiązań
 • Modyfikowanie rozwiązań zgodnie z głosem klienta. Rozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, ustalanie oczekiwanych rezultatów (voice of customer) – budowanie nastawienia na klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 • Elastyczność myślenia i działania. Otwartość na różne perspektywy, poszukiwanie nowych możliwości
 • Zwinne rozwiązywanie problemów i szybkie podejmowanie decyzji w zespole

 

Komunikacja wewnętrzna w firmie w czasie wdrażania zmian

 • Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
 • Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie.
 • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi w procesie zmian.
 • Metody skutecznej komunikacji – czyli o sztuce argumentowania.
 • Najważniejsze narzędzia komunikacji.
 • Informacja zwrotna, cele i zasady udzielania.
 • Motywująca komunikacja w procesie zmiany.

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.