Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność liderów i organizacji

Empatyczny lider w świecie WUCA

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności budowania siły i odporności psychicznej lidera, szczególnie istotnej kompetencji w świecie ciągłych zmian, niepewności co do przyszłości, pojawiających się licznych wyzwań i trudności, czyli tzw. VUCA. Dzięki tej kompetencji uczestnicy szkolenia poprawią efektywność osobistą, będą lepiej radzić sobie z wyzwaniami, presją czasu i zadań oraz skuteczniej przewodzić swoimi zespołami.
Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Radzić sobie z presją czasu i zadań w ciągle zmieniających się warunkach
 • Odzyskiwać poczucia kontroli i wpływu w trudnych sytuacjach
 • Budować właściwą postawę koncentrowania się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na problemie
 • Stosować odpowiednie metody wzmacniania odporność psychicznej, zarówno własnej, jak i ludzi w swoim zespole
 • W sytuacjach trudnych, budować właściwe nastawienie i sposób myślenia wspierający osiągniecia
 • Skuteczniej zarządzać swoimi zespołami w warunkach silnych zmian, niepewności, złożoności i niejednoznaczności
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost poczucia wpływu na własny poziom stresu
 • Wzrost pewności siebie i odwagi menedżerskiej
 • Wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, silnej niepewności, licznych zmian czyli tzw. świcie VUCA
 • Wzrost skuteczności kierowani zespołem, uwzględniając różne cechy osobowości i potrzeby emocjonalne swoich ludzi
 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników do skutecznej realizacji zadań

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa atmosfery współpracy między działami i pracownikami
 • Stworzenie stabilnych, zintegrowanych i lojalnych zespołów pracowniczych

 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań

 • Zwiększenie efektywności pracy i współpracy zespołowej

 • Wyższa skuteczność w realizacji celów organizacji

 

Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Wyzwania i wymagania świata VUCA.

 • Zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność – czyli jak VUCA wpływa na lidera.
 • Kluczowe cechy lidera w świcie VUCA
 • Kruchość i antykruchość wg. N. Taleba

 

Lider odporny psychicznie czyli siła i spokój w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości

 • Wysoka odporność/wysoka wrażliwość – co to oznacza. Mity odporności psychicznej
 • Odporność psychiczna, a rezyliencja
 • Rezylientny lider – jako umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, uodpornianie się na trudne sytuacje oraz zdolność do szybkiego powrotu do równowagi.
 • Odporności Lidera na podstawie modelu MTQ Plus – P. Clough, D. Strycharczyk (4 filary odporności: kontrola, zaangażowanie, wyzwania, pewność siebie)

 

Kontrola i zaangażowanie w pracy lidera

 • Jak zwiększyć poczucie wpływu w sytuacjach trudnych. Strefa wpływu i strefa troski – wg S. Covey’a – na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu
 • Jak zachować kontrolę i nie ulegać frustracji?
 • Jak zachowanie spokój w sytuacji silnych emocji – sposoby kontrolowania emocji
 • Wyznaczane celów i wytrwałość w dążeniu do ich realizowania – czyli jak pracować nad konsekwencją działania
 • Skuteczne zarzadzanie sobą. Koncentracja na zadaniu – jak eliminować dystraktory?
 • Prokrastynacja, czyli dlaczego czasami odkładamy zadania na później?
 • Metody wspierania zaangażowania i motywacji wewnętrznej.

Wyzwania, porażki i trudności w pracy lidera.

 • Lider w zmianie – jak reagować na zmiany, presję, trudności, wyzwania i stres?
 • Wyzwania i zmiany – to szanse czy zagrożenia? – podejście do zmian i nowych doświadczeń
 • Jak radzić sobie z oporem własnym i pracowników wobec zmian?
 • Jak przejść „od starego” do „nowego”?
 • Motywacja w kryzysie, czyli jak budować pozytywne nastawienie w obliczu trudności i ciągłych zmian. Carol Dweck o nastawieniu:
 • Nastawienie na trwałość i sztywność
 • Nastawienie na rozwój i elastyczność
 • Sztuka błądzenia, doświadczania niepowodzeń, popełniania błędów, jako główny czynnik naszego rozwoju – czyli jak z niepowodzeń wyciągać wnioski rozwojowe
 • Jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności – pokonywanie blokad i wewnętrznych oporów – jak sobie z nimi radzić?
 • Pozytywne myślenie vs. nastawienie na wyniki

Budowanie pewność siebie

 • Czym jest pewność siebie i jak ją budować, wzmacniać?
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych:
  • Asertywna komunikacja
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Przyjmowanie krytyki
 • Wiara we własne możliwości i umiejętności:
  • Samoocena. Moje mocne strony i obszary wymagające rozwoju.
  • Praca z negatywnymi i ograniczającymi przekonaniami.
 • Odwaga menedżerska – czym jest? Co decyduje o tym, że jesteśmy lub nie jesteśmy odważni?
 • Skutki braku odwagi menedżerskiej w organizacjach

 

Stres i niepewność w pracy Lidera – czyli jak wzmacniać odporność psychiczną na co dzień

 • Wpływ stresu na codzienne zachowanie i funkcjonowanie człowieka.
 • Identyfikacja głównych stresorów w obecnym świcie VUCA.
 • Czym jest stres (eustres i dystres) i jak nie dać się wciągnąć w lawinę stresu?
 • Mózg, a stres. Symptomy stresu.
 • Przebieg i fazy stresu. Reakcja stresowa.
 • Techniki redukujące stres i napięcie.
 • Techniki wzmacniające odporność psychiczną

Lider wzmacniający siłę i odporność psychiczną w zespole

 • Wpływ odporności psychicznej lidera na działania całego zespołu.
 • Jak wzmacniać odporność psychiczną w zespole
 • Jak zarządzać pracownikami o wysokiej wrażliwości? Jak pracować z osobami o wysokiej odporności?
 • Jak lider odporny psychicznie wspiera zespół w pokonaniu trudności i motywuje do zmian
 • Jak budować w swoim zespole kulturę odwagi i wytrwałości pracowników?
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.