Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje przyszłości – efektywność osobista

Rezyliencja – budowanie siły i odporności psychicznej

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności budowania siły i odporności psychicznej, szczególnie
istotnej kompetencji w świecie ciągłych zmian, niepewności co do przyszłości, pojawiających się licznych wyzwań
i trudności. Dzięki tej kompetencji uczestnicy szkolenia poprawią efektywność osobistą, będą lepiej radzić sobie
z wyzwaniami, stresorami i presją czasu oraz zadań niezależnie od napotykanych okoliczności.

 

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Rozumieć znaczenie nastawienia i sposobu myślenia w powstawaniu stresu i silnych emocji
 • Radzić sobie z emocjami oraz stresem
 • Budować właściwą postawę koncentrowania się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na problemie
 • Radzić sobie z presją czasu i zadań w ciągle zmieniających się warunkach
 • Stosować odpowiednie metody wzmacniania odporność psychicznej
 • Odzyskiwać poczucia kontroli i wpływu w różnych, w tym trudnych sytuacjach
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost poczucia wpływu na własny poziom stresu
 • Wzrost poczucia własnej wartości i samooceny
 • Wzrost skuteczności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, rywalizacji, pod presją
  czasu i manipulacji
 • Wzrost wydajności pracy, dzięki umiejętności stosowania technik pozwalających na odreagowanie i
  regenerację energii

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Poprawa atmosfery współpracy między działami i pracownikami
 • Wzrost jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wyższa skuteczność w realizacji celów organizacji
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Odporność psychiczna jako kluczowa kompetencja w świecie VUCA

 • Świat VUCA – czym jest, jaki stawia przed nami wyzwania
 • Jak życie w świcie silnej niepewności, ciągłej zmienności, nieprzewidywalności oraz nadmiaru bodźców
  i informacji wypływa na nas?
 • Fakty i mity na temat odporności psychicznej. Odporność psychiczna vs. wrażliwość psychiczna – jak
  rozwijać wrażliwość na ludzi i relacje przy jednoczesnym wzmacnianiu odporności na wyzwania, zadania
  i nadmiar bodźców
 • Wpływ nastawienia oraz sposobu myślenia na stany emocjonalne, rola samospełniających się przepowiedni
 • Model odporności psychicznej MTQ48 wg P. Clough’a, K. Earl’a oraz D. Strycharczyka czyli
  odporności na czynniki stresu, presji i na zmiany. Cztery wymiary odporności psychicznie: Pewność
  siebie, Wyzwania, Kontrola i Zaangażowanie
 • Osobowość a odporność psychiczna. Jak sportowcy kształtują swoją siłę i odporność psychiczną, a
  dzięki temu wygrywają – czego możemy się od nich nauczyć?

 

Zarządzanie emocjami i budowanie odporności na stres

 • Rozwój świadomości emocjonalnej (czyli zarządzania emocjami poprzez:
  samoświadomość-samokontrolę-samoregulację)
 • Wpływ poczucia własnej wartości na efektywność działania (poczucie kontroli nad sytuacją).
  Wzmacnianie pewności siebie i stabilności emocjonalnej. Moja reakcja na niepowodzenia – co mogę
  zmienić, aby zbudować odporność psychiczną?
 • Kształtowanie i wzmacnianie poziomu empatii. Rozwijanie wrażliwości interpersonalnej i społecznej

 

Reagowanie na zmiany i skuteczne radzenie sobie z nimi

 • Zmiana jako czynnik silnie stresogenny (znaczenie nastawienia w powstawaniu oporu, rola postawy:
  orientacja na problem oraz orientacja na rozwiązanie).
 • Rodzaje reakcji na zmianę . Opór na zmianę i sposoby radzenia sobie z nim.
 • Odporność na stres i radzenie sobie ze skutkami stresu w sytuacjach presji czasu i permanentnie
  zmieniających się warunkach zewnętrznych
 • COVID-19 – wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne (lęki, niepewność, obawy – jak sobie z tym
  radzić)

 

Budowanie asertywnej postawy

 • Postawa asertywna, a przeciwdziałanie stresowi
 • Stawianie granic w relacjach z ludźmi. Obrona swoich praw i przekonań
 • Wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji
 • Asertywna komunikacja. Konstruktywne wyrażanie krytycznych uwag i opinii odmiennych od innych
 • Asertywne radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 

Budowanie odporności na przeciążenia poznawcze.

 • Błędy i pułapki myślenia. Rozwój umiejętności krytycznego myślenia
 • Jak bronić się przed nadmiarem danych i informacji oraz manipulacją faktami
 • Rozwijanie uważności i koncentracji uwagi – czyli jak być „tu i teraz”?
 • Mindfulness jako sposób skutecznego radzenia sobie w świcie VUCA, redukcji stresu i poprawy
  efektywności osobistej
 • Zarządzanie własna energią. Cztery potrzeby energetyczne (Bezpieczeństwo – równowaga – samorealizacja
  – uznanie)
 • Odnawialne dobowe zasobowy energetyczne

 

Kształtowanie nawyków skutecznego działania – 7 nawyków wg. S. Covey’a – czyli jak wzmocnić swoją
skuteczność i strefę wpływu

 • Kształtowanie postawy proaktywnej. Jak przestać działać reaktywnie i zacząć proaktywnie? Koncentracja
  na tzw. strefie wpływu. Przejmowanie odpowiedzialności za swoje działanie
 • Zaczynanie z wizją końca. Wyznaczanie konkretnych celów do realizacji
 • Koncentracja na rzeczach najważniejszych. Określanie wartości, które wyznaczają spójny z nami
  kierunek działania.
 • Myślenie w kategoriach wygrana – wygrana. Budowanie pogłębionych relacji
 • Staraj się najpierw zrozumieć a potem być zrozumianym
 • Synergia – budowanie współpracy zorientowanej na wspólny cel
 • Ostrzenie piły – budowanie nawyku stałego uczenia się czyli uczenia się – oduczania nieaktualnej
  wiedzy i w to miejsce uczenia się nowej

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.