Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   ZWINNE ZARZĄDZANIE I LIDER W ŚWIECIE VUCA

ZWINNE ZARZĄDZANIE I LIDER W ŚWIECIE VUCA

Zwinne organizacje potrzebują
zwinnych, silny, odpornych empatycznych i autentycznych LIDERÓW

CZY VUCA TO JUŻ NASZA „NOWA NORMALNOŚĆ”?

Żyjemy w świecie dynamicznych, a czasami wręcz burzliwych zmian, które jak pokazała pandemia trudno jest przewidzieć. Liderzy organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania, stanęli w obliczu trudnych wyzwań, jakimi są bieżąc funkcjonowanie i podejmowanie decyzji w świecie o dużej zmienności otoczenia. Wyzwań przebiegających w trudnych do przewidzenia warunkach i w chaotyczny sposób, uniemożliwiający uchwycenie nieraz jakichkolwiek trendów. Dotychczasowa wiedza i zebrane doświadczenia nie są już wystarczające do poradzenia sobie oraz zachowania efektywności działania w tym trudnym, zmiennym, złożonym, nieprzewidywalnym i niepewnym świecie VUCA* w jakim przyszło nam żyć.

Bycie skutecznym i efektywnym w świecie VUCA* prowadzi do konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw. kompetencjami przyszłości. Współczesne organizacje potrzebują na wszystkich szczeblach zarządzania zwinnych, silnych i odpornych Liderów, którzy w obliczu tak dużej zmienności potrafią wyznaczyć jasny kierunek i cele do jakich organizacja i jej ludzie mają zmierzać. Skuteczni Liderzy potrafią zainspirować i zaangażować ludzi do podążania w wyznaczonym kierunku, ale jednocześnie potrafią zrozumieć potrzeby i silne emocje czy frustrację z jaki mierzą się ich pracownicy, wynikającą z dużej niepewność i niestabilności świata w jakiej żyjemy i warunków w jakich muszą realizować codzienne zadania. Dlatego obecni Liderzy powinni być empatycznymi i autentycznymi przywódcami rozumiejącymi swoich ludzi i zapewniającymi im maksimum bezpieczeństwa i stabilności pracy w organizacji.

*Co to jest VUCA?

Vuca jest akronimem po raz pierwszy zastosowanym w 1987 roku w odniesieniu do teorii przywództwa warrena bennisa i burta nanusa w celu opisania lub refleksjinad zmiennością (volatility), niepewnością(uncertainty), złożonością (complexity) I niejednoznacznością (ambiguity) ogólnych warunków i sytuacji.

WYZWANIA ŚWIATA VUCA, A NOWE KOMPETENCJE

 

V – ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY)

 

WYZWANIA NOWE KOMPETENCJE

 

 • Duża dynamika zmian zachodzących w organizacji i jej otoczeniu (m.in.: zmiana modelu biznesowego, przebiegu procesów spowodowana nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją, digitalizacją i automatyzacją pracy)
 • Zmiany zachodzące na rynku przebiegające w sposób nieprzewidywalny i chaotyczny
 • Trudności z uchwyceniem trendów, tendencji i ustaleniu właściwego wzorca postepowania
 • Szybka dezaktualizacja planów w perspektywie 3-6 miesięcy
 • Trudność planowaniu strategicznym do 12 miesięcy
 • Zwinne zarządzanie organizacją (szybkie dostosowywanie celów organizacji i planów działania do zmian zachodzących na rynku, bieżące reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenie płynące z rynku, szybkie dostosowywanie się do nowych okoliczności biznesowych)

 • Przewodzenie zmianom (dostrzeganie i komunikowanie korzyści wynikających ze zmian, inicjowanie zmian w organizacji; tworzenie pozytywnego nastawienia wobec zmian, przyjmowanie odpowiedzialności za przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom)

 • Elastyczność w działaniu (efektywne i konstruktywne działanie także w warunkach stresu i presji; szybkie reagowanie na zmiany, łatwe adoptowanie się do zmian i nieoczekiwanych wydarzeń)

 • Tworzenie i realizacja wizji opracowanie jasnej wizji rozwoju organizacji i jej realizacja, przekładanie wizji na jasną strategię biznesową, spójne cele i plany działania zespołów, komunikowanie zrozumiałej wizji i kierunku działania firmy)
 • Integracja ludzi wokół wspólnych celów i kierunku działania, stałe weryfikowanie celów i priorytetów działania, powiązanie celów organizacji z zadaniami w zespole

 • Zwinne planowanie pracy (zmiana podejścia do planowania długoterminowego, planowanie w krótkiej perspektywie czasowej, ciągła weryfikacja celów i priorytetów, budowanie elastycznego planu na przyszłość)
 • Ciągłe monitorowanie wyników pracy ludzi (zapewniające stałą kontrolę kierunku działania zespołów i firmy)

 • Zarządzanie rozproszonymi zespołami (rozwój pracy zdalnej i hybrydowej, elastyczność miejsca i godzin pracy, budowanie współpracy w środowisku wirtualnym)
 • Worlk life balance (zachowanie równowagi między pracą i życiem prywatnym, zarządzanie odpowiednim poziomem uwagi i energii, rozwijanie świadomej uważności, bycia „tu i teraz”)

 

 

NASZE PROPONOWANE SZKOLENIA <poniżej linii do naszych szkoleń>

 1. Zarządzanie zespołem w systemach zdalnych i rozproszonych
 2. Kierowanie zespołem na odległość
 3. Zwinne zarządzanie zespołem w świecie VUCA
 4. Zarządzanie w stale zmieniającym się otoczeniu
 5. Skuteczne argumentowanie i przekonywani do swoich racji
 6. Efektywne prowadzenie spotkań zdalnych i stacjonarnych
 7. Budowanie innowacyjnych zespołów i organizacji
 8. Kreatywne myślenie w biznesie
 9. Przywództwo sytuacyjne – rola lidera w organizacji
 10. Budowanie autorytetu wśród pracowników
 11. Empatyczny lider w świecie VUCA
 12. Zarządzanie efektywnością zespołu
 13. Zarządzanie zadaniami w zespole
 14. Zarządzanie wynikami
 15. Ustalanie i egzekwowanie wyznaczonych celów i zadań
 16. Work life balance – czyli jak osiągnąć równowagę w świcie VUCA

 

 

U – NIEPEWNOŚĆ (UNCERTAINTY)

 

WYZWANIA NOWE KOMPETENCJE

 

 • Brak przewidywalności sytuacji, występowanie nieoczekiwanych zdarzeń
 • Nieprzewidywalność wystąpienia możliwych ryzyk, ale i szans rozwojowych
 • Dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów
 • Na podstawie dotychczasowych doświadczeń trudno jest wnioskować o najbliższej przyszłości
 • Pojawianie się stale nowych sytuacji, sprawia, że dotychczasowe zasady i reguły tracą na znaczeniu
 • Trudność ze zrozumieniem występujących zdarzeń i pojawiających się problemów
 • Trudność z przewidzeniem skutków podjętych decyzji i działań
 • Otwarta komunikacja w organizacji (jasne i stałe informowanie o pojawiających się wyzwaniach, trudnościach, czy zachodzących zmianach i wprowadzanej aktualizacji w strategii na poziomie firmy i poszczególnych działów)

 • Stały przepływ informacji (ciągła komunikacji w zespołach, zarówno między przełożonym a zespołem, jak i między współpracownikami, bieżące informowanie się o postępach prac i pojawiających się trudnościach)

 • Stałe feed back o sposobie pracy i jego rezultatach

 • Współpraca w zespole (ustalenie transparentnych zasad pracy w zespole i oczekiwanych rezultatów, dotrzymywanie ustaleń i zobowiązań)

 • Budowanie autentycznych relacji w zespole (rozwijanie uważności i prawdziwej obecności w relacjach, rozwijanie empatii w relacjach, budowanie zaufania)

 • Zarządzanie różnorodnością w wielopokoleniowych zespołach (wzajemne zrozumienie różnorodności potrzeb, wartości, motywów działania, budowanie zespołów z ludzi o odmiennych kompetencjach, doświadczeniach, sposobach działania, a nawet poglądach.)

 • Inteligencja emocjonalna (skuteczne radzenie sobie z sytuacją niepewności, stałym poziomem frustracji, silnie przezywanego lęku, radzenie sobie z niepokojem, stresem oraz presją czasu, zadań, wyników, ludzi)

 • Budowanie zaangażowania ludzi (empowerment, współdziałanie i współodpowiedzialność za wyniki i pracę zespołową, budowanie autonomii ii samodzielności pracy, branie odpowiedzialności za wykonania zadania i jego wynik).

 • Budowanie firmy opartej na wartościach (budowanie stabilnej przyszłości firmy w perspektywie długoterminowej; działanie i przewodzenie w oparciu o wartości, codzienne stosowanie wartości w praca zespołów, poczucie sensu w pracy)

 

NASZE PROPONOWANE SZKOLENIA <poniżej linii do naszych szkoleń>

 1. Budowanie kultury feedbacku – czyli skutecznego przepływu informacji w zespole
 2. Precyzyjne przekazywanie informacji
 3. Komunikacja w zespole oraz zarządzanie przepływem informacji
 4. Współpraca w zespole i między zespołami, działami
 5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole
 6. Współpraca w zespole wielopokoleniowym
 7. Współpraca w zespole rozporoszonym
 8. Zarządzanie przez cele
 9. Zarządzanie zadaniami w zespole
 10. Zarządzanie efektywnością zespołu
 11. Kierowanie zespołem budujące zaangażowanie pracowników
 12. Motywowanie i angażowanie pracowników do pracy w rzeczywistości VUCA
 13. Empatyczny lider w świecie VUCA
 14. Rezyliencja – czyli budowanie siły i odporności psychicznej
 15. Mindfulness czyli uważność w pracy
 16. Zarządzanie emocjami i rozwijanie empatii
 17. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 18. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 19. Zarządzanie przez wartości
 20. Zarządzanie projektami

 

C – ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY)

 

WYZWANIA NOWE KOMPETENCJE

 

 • Złożoność występujących zjawisk w organizacji i jej otoczeniu
 • Nakładanie się na siebie różnych obszarów działalności
 • Trudność z przyjmowaniem i przetwarzaniem nadmiaru i złożoności danych i informacji płynących w obrębie organizacji, jak i z jej otoczenia
 • Posiadanie częściowych, niepełnych danych i informacji
 • Automatyzacja zarzadzania częścią danych i informacji w firmie
 • Nakładanie się różnych problemów, brak identyfikacji efektu przyczynowo – skutkowego utrudniający analizę i wyciąganie wniosków
 • Analiza wielu i złożonych informacji utrudnia proces decyzyjny, rośnie ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji
 • Obawa przed podjęciem niewłaściwej decyzji
 • Zarządzanie nadmiarem informacji (pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, odpowiednia ich segregacja i nadawanie znaczenia, ciągła konieczność analizy i oceny napływających danych i informacji, radzenie sobie z nadmiarem info)
 • Skuteczne podejmowanie właściwych decyzji (rozpoznawanie różnych opcji i możliwości, dokonanie optymalnego wyboru, przewidywanie konsekwencji i podejmowanie ryzyka, przyjmowanie odpowiedzialności za decyzję)
 • Rozwiązywanie złożonych problemów (głęboka analiza przyczyn i skutków problemu, dotarcie do faktycznych źródeł jego występowania)

 • Poszukiwanie nowych rozwiązań (niezależność myślenia, wychodzenie poza schemat, kreatywne myślenie, odnajdywanie, wymyślanie nowych idei, tworzenie nowych sposobów działania)

 • Upraszczanie złożonych procesów i przepływu pracy ludzi (ciągłe doskonalenie pracy i optymalizowanie procesów adekwatnie do zachodzących zmian w firmie i w jej otoczeniu)

 • Ciągły rozwój kompetencji pracowników, aby byli przygotowani na działania w złożonej sytuacji

 • Zdolności interdyscyplinarne (z jednej strony wszechstronność i transdyscyplinarność, z drugiej wysoka specjalizacja dziedzinowa, silnie rozwinięte kompetencje technologiczne, cyfrowe, połączone z umiejętnościami miękkimi, społecznymi

 • Nastawienie na klienta (skupienie się na działaniach dostarczających realną wartość dla klienta, zapewnienie jakości pracy oraz produktów/usług)

 

NASZE PROPONOWANE SZKOLENIA <poniżej linii do naszych szkoleń>

 1. Zarządzanie nadmiarem informacji i danych
 2. Precyzyjne przekazywanie informacji
 3. Skuteczne argumentowanie i przekonywani do swoich racji
 4. Podejmowanie skutecznych decyzji w świecie VUCA
 5. Delegowanie zadań i odpowiedzialności pracownikom
 6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w zespole
 7. Rozwiązywanie złożonych problemów w świecie VUCA
 8. Kreatywne myślenie w biznesie
 9. Inspirowanie i rozwijanie pracowników
 10. Zarządzanie efektywnością zespołu
 11. Zarządzanie zadaniami w zespole
 12. Zarządzanie wynikami
 13. Zarządzanie podległymi procesami
 14. Mapowanie i optymalizowanie procesów w organizacji
 15. Podnoszenie świadomości biznesowej pracownika
 16. Budowanie kultury nastawienia na klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 17. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 18. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 

 

A – NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY)

 

WYZWANIA NOWE KOMPETENCJE

 

 • Trudność w zrozumieniu obecnej rzeczywistości, potencjalne błędne jej rozumienie
 • Niejasność sytuacji, duża różnorodność interpretacji danych, wieloznaczność lub sprzeczność sygnałów
 • Ryzyko błędnego odczytania sygnałów z otoczenia lub danych i informacji
 • Brak doświadczeń w nowej sytuacji, działanie na „nieznanym terenie”
 • Bazowanie na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu jest już niewystarczające i często nie przekłada się na skuteczne działanie
 • Działanie poza strefą komfortu, w sytuacji wyższego ryzyka

 

 • Krytyczne myślenie (wyrobienie krytycznej postawy poznawczej, po to aby dokonywać poprawnej interpretacji informacji i sytuacji, eliminowanie nieprawdziwych lub błędnych danych, analiza i syntetaza informacji, wyciąganie właściwych wniosków)
 • Ciągłe uczenie się (uczenie się potrzebnej i nowej wiedzy oraz ciągłe oduczanie się zbędnej i nieaktualnej, dostrzeganie nowych możliwości)
 • Uczenie się przez doświadczenie i poprzez popełnianie błędów (to ważny etap procesu uczenia się w złożonym, niejednoznacznym, a niekiedy sprzecznym świecie wiedzy i doświadczeń, tworzenie atmosfery do bezpiecznego i odważnego eksperymentowania, popełniania błędów i podejmowania ryzyka oraz wyciągania wniosków)
 • Dzielenie się wiedzą, dawanie pracownikom przestrzeni i zachęcanie ich do rozwoju
 • Odporność psychiczna (odporność na niepewność, niepokój, stres i presję czasu, wytrwałość w działaniu i rozwiązywaniu problemów, odwaga w eksplorowaniu nowych obszarów działania)

 

NASZE PROPONOWANE SZKOLENIA <poniżej linii do naszych szkoleń>

 1. Krytyczne myślenie w biznesie – kluczowa kompetencja 21 wieku
 2. Budowanie asertywnej postawy w relacjach (czyli asertywne komunikowanie się)
 3. Zarządzanie emocjami i rozwijanie empatii
 4. Empatyczny lider w świecie VUCA
 5. Siła i odporność psychiczna lidera w świecie VUCA
 6. Mindfulness czyli uważność w pracy
 7. Zarządzanie efektywnością i energią osobistą
 8. Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 9. Work life balance – czyli jak osiągnąć równowagę w świcie VUCA
 10. Inspirowanie i rozwijanie pracowników
 11. Budowanie innowacyjnych zespołów i organizacji
 12. Rozwiązywanie złożonych problemów w świecie VUCA
 13. Kreatywne myślenie w biznesie
 14. Efektywna praca zdalna
 15. Precyzyjne przekazywanie informacji
 16. Nowoczesne technologie w pracy zdalnej

 

VUCA TO ZMIENNOŚĆ (VOLATILITY), NIEPEWNOŚĆ(UNCERTAINTY), ZŁOŻONOŚĆ (COMPLEXITY) I NIEJEDNOZNACZNOŚĆ (AMBIGUITY)

 

Respect współautorem studiów podyplomowych

 

W Partnerstwie z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, jako autorzy programu współorganizujemy studia podyplomowe „Zwinne zarządzanie w świecie VUCA”, których głównym celem jest rozwój dobrego zrozumienie specyfiki tzw. nowej normalności oraz kluczowych kompetencji liderów niezbędnych do zwinnego zarzadzania tj.:

 • Krytyczne myślenie lidera. Zarzadzanie obciążeniem poznawczym, radzenie sobie z namiarem danych i informacji.

 • Siła i odporność lidera. Rezyliencja czyli umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił.

 • Rozwijanie uważności lidera. Budowanie świadomych i empatycznych relacjach w zespole. Rozwijanie tzw. autentycznego przywództwa.

 • Efektywność osobista lidera, budowanie skutecznych nawyków pracy własnej oraz zespołu. Zarządzenie energią własną i wydajnością pracy.

 • Empowerment w zarządzaniu. Budowanie zaangażowania, samodzielności pracy zespołu oraz poczucia sensu pracy.

 • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym. Komunikacja w zespole zorientowana na rozumienie różnorodnych potrzeb, wartości i przyzwyczajeń ludzi.

 • Zarządzanie ludźmi w zmianie, w świcie VUCA. Czarne łabędzie i działanie w trudno przewidywalnej rzeczywistości

 • Przywództwo w świecie VUCA. Przywództwo transformujące, partycypacyjne.

 • Rozwiązywanie złożonych problemów i podejmowanie właściwych decyzji w świcie VUCA

 • VUCA Management na co dzień – czyli zarzadzanie przez OKRs (Objectives and Key Results)

 • Zarządzanie wynikami w zespole i organizacji. Zarzadzanie w modelu pracy zdalnej i hybrydowej

 

 

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/tabid/3045/language/en-US/Default.aspx

 

TYLKO ZWINNE PODEJŚCIE DO ZMIAN JESTSKUTECZNĄ ODPOWIEDZIĄ NA ŚWIAT VUCA

 

Współczesne organizacje potrzebują na wszystkich szczeblach zarządzania zwinnych, silnych i odpornych Liderów, którzy w obliczu tak dużej zmienności potrafią wyznaczyć jasny kierunek i cele do jakich organizacja i jej ludzie mają zmierzać.

 

Plik do pobrania


Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.