Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Ostanie ponad półtora roku nauczyło nas, że nic nie jest pewne, stabilne i przewidywalne. Świat w jakim żyjemy pełen jest gwałtownych zmian tzw. czarnych łabędzi, dzisiejsze rozwiązania, jutro stają już nieefektywne i musimy szukać nowych, lepszych, skuteczniejszych, bo zmiany zachodzą błyskawicznie, a nowe rozwiązania szybko dezaktualizują się. Świat VUCA, to świat niezwykle wymagający i trudny do adaptacji, ale też do bieżącego działania i rozwoju. Bycie skutecznym i efektywnym w świecie VUCA prowadzi do konieczności przejścia ku zwinnemu zarządzaniu, co wymaga od nas nowych kompetencji, nazywanych tzw. kompetencjami przyszłości.

Według badań Korn Ferry’ego Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World, czynnikiem który sprawia, że organizacjom udaje się aktywnie działać i rozwijać w takich właśnie warunkach czyli ciągłej zmienności, dużej niestabilności i niepewności oraz złożoności biznesowej, jest Zwinność Uczenia się (Learning Agility). Zwinność uczenia się jest więc wg najnowszych badań tym poszukiwanym i pożądanym czynnik X, który sprawia, że organizacje trwają i wyprzedzają konkurencję na dzisiejszym zmiennym i niepewnym rynku. 

ZWINNE UCZENIE SIĘ – MODEL LEARNING AGILITY

Pojęcie Learning Agility zostało wprowadzone w 2000 r. przez Lombardo i Eichinger, którzy wyróżnili 5 faktorów składających się z grup kompetencji wpływających właśnie na Zwinność Uczenia się tj.:

Mental agility (czyli zwinność myślenia) – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny i unikatowy

People agility (czyli zwinność relacji) – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzenia trudnymi , niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i wspólnej aktywności.

Change agility (czyli zwinność w zmianach) – umiejętność zarządzanie ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą,

Results agility (czyli zwinność w wynikach) – dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i budowanie zaufania do siebie.

Self-awareness (czyli zwinność osobista) – umiejętność autorefleksji Lidera oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju; świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby.

W drugiej dekadzie XXI w. Learning Agility zostało uznane za jedną z najbardziej pożądanych
i kluczowych kompetencji lidera.

Dlaczego Learnig Agility stała się kluczową kompetencją liderów?
Bo zwinne jednostki tworzą zwinne przedsiębiorstwa

Z badań Korn Ferry’ego Talent for Tomorrow: Four Secrets for HR Agility in an Uncertain World  wynika:

 • silny związek między wysoką zwinnością uczenia się menedżerów, a ich wysokimi wynikami w pracy

 • zwinność uczenia się jest silnym predyktorem długoterminowego sukcesu

 • ludzie z wysokim Learning Agility, są 18 razy częściej identyfikowani jako pracownicy
  z wysokim potencjałem rozwojowym

 • ludzie z wysokim Learning Agility, mają też 2 razy większe szanse na awans

 • menedżerowie z wysokim Learning Agility, wykazują 5 razy wyższe zaangażowanie
  w pracy

 • firmy z wysokim odsetkiem ludzie z wysokim Learning Agility wśród menedżerów, osiągają o 25% wyższe zyski w porównaniu z podobnymi firmami

ROZWIJAMY KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
WG MODELU LEARNING AGILITY

MENTAL AGILITY czyli zwinność myślenia

Celem tego modułu jest rozwój umiejętności krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania złożonych problemów w sposób niekonwencjonalny i unikatowy, radzenie sobie z przeciążeniem poznawczym i nadmiarem bodźców w złożonym środowisku VUCA, a dzięki temu szybsze adoptowanie się i skuteczniejsze działanie w nowej rzeczywistości.

ROZWIJANE PRZEZ NAS KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Otwarta komunikacja lidera (jasne i stałe informowanie o pojawiających się wyzwaniach, trudnościach, czy zachodzących zmianach w firmie i jej otoczeniu oraz wprowadzanej aktualizacji w strategii na poziomie całej firmy i poszczególnych działów)

Stały przepływ informacji (ciągła komunikacji w zespołach, między przełożonym a zespołem oraz między współpracownikami, bieżące informowanie się o postępach prac i pojawiających się trudnościach)

Zarządzanie nadmiarem informacji (pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, odpowiednia ich segregacja, ciągła konieczność analizy i oceny napływających danych, radzenie sobie z nadmiarem info)

Skuteczne podejmowanie właściwych decyzji (rozpoznawanie różnych opcji, dokonanie optymalnego wyboru, przewidywanie konsekwencji i podejmowanie ryzyka, przyjmowanie odpowiedzialności za decyzję)

Rozwiązywanie złożonych problemów (głęboka analiza przyczyn i skutków problemu, dotarcie do faktycznych źródeł jego występowania)

Poszukiwanie nowych rozwiązań (niezależność myślenia, wychodzenie poza schemat, kreatywne myślenie, odnajdywanie, wymyślanie nowych idei, tworzenie nowych sposobów działania)

Krytyczne myślenie (wyrobienie krytycznej postawy poznawczej, po to aby dokonywać poprawnej interpretacji informacji i sytuacji, eliminowanie nieprawdziwych lub błędnych danych, analiza i syntetaza informacji, wyciąganie właściwych wniosków)

Rezyliencji, odporność psychiczna (odporność na niepewność, niepokój, stres i presję czasu, wytrwałość w działaniu i rozwiązywaniu problemów, odwaga w eksplorowaniu nowych obszarów działania)

NASZE SZKOLENIA Z MODUŁU – MENTAL AGILITY

INDYWIDUALNE

Krytyczne myślenie w biznesie – kluczowa kompetencja 21 wieku

Siła i odporność psychiczna lidera w świecie VUCA

Mindfulness czyli uważność w pracy

Komunikacja w pracy Lidera czyli precyzyjne przekazywanie informacji

ZESPOŁOWE

Komunikacja w zespole oraz zarządzanie przepływem informacji

Rozwiązywanie złożonych problemów w świecie VUCA

Kreatywne myślenie w biznesie

ORGANIZACYJNE

Zwinne zarządzanie zespołem w świecie VUCA

Zarzadzanie nadmiarem informacji i danych

PEOPLE AGILITY czyli zwinność relacji

Celem tego modułu jest rozwój umiejętności budowania relacji z osobami o różnych potrzebach i oczekiwaniach, zarządzenia złożonymi i niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i skutecznej wspólnej pracy w zespole w złożonym środowisku VUCA, a dzięki temu szybsze adoptowanie się i skuteczniejsze działanie w nowej rzeczywistości.

ROZWIJANE PRZEZ NAS KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Zarządzanie rozproszonymi zespołami (rozwój pracy zdalnej i hybrydowej, elastyczność miejsca i godzin pracy, budowanie współpracy w środowisku wirtualnym)

Współpraca w zespole (ustalenie transparentnych zasad pracy w zespole i oczekiwanych rezultatów, dotrzymywanie ustaleń i zobowiązań)

Budowanie autentycznych relacji w zespole (rozwijanie uważności i prawdziwej obecności w relacjach, rozwijanie empatii w relacjach, budowanie zaufania)

Zarządzanie różnorodnością w wielopokoleniowych zespołach (wzajemne zrozumienie różnorodności potrzeb, wartości, motywów działania, budowanie zespołów z ludzi o odmiennych kompetencjach, doświadczeniach, sposobach działania, a nawet poglądach).

Budowanie zaangażowania ludzi (empowerment, współdziałanie i współodpowiedzialność za wyniki i pracę zespołową, budowanie autonomii ii samodzielności pracy, branie odpowiedzialności za wykonania zadania i jego wynik).

Ciągły rozwój kompetencji pracowników, aby byli przygotowani na działania w złożonej sytuacji

Dzielenie się wiedzą, dawanie pracownikom przestrzeni i zachęcanie ich do rozwoju

Budowanie firmy opartej na wartościach (budowanie stabilnej przyszłości firmy w perspektywie długoterminowej; działanie i przewodzenie w oparciu o wartości, codzienne stosowanie wartości w praca zespołów, poczucie sensu w pracy)

NASZE SZKOLENIA Z MODUŁU – PEOPLE AGILITY

INDYWIDUALNE

Budowanie autorytetu wśród pracowników (czyli budowanie autentycznego przywództwa)

Empatyczny lider w świecie VUCA

Budowanie asertywnej postawy w relacjach (czyli asertywne komunikowanie się – do zmiany nazwa)

Efektywna praca zdalna

ZESPOŁOWE

Kierowanie zespołem na odległość

Współpraca w zespole rozporoszonym

Budowanie kultury feedbacku – czyli skutecznego przepływu informacji w zespole

Współpraca w zespole wielopokoleniowym

ORGANIZACYJNE

Budowanie innowacyjnych zespołów i organizacji

Zarządzanie wiedzą – czyli inspirowanie i rozwijanie pracowników

Zarzadzanie przez wartości

CHANGE AGILITY czyli zwinność w zmianach

Celem tego modułu jest rozwój umiejętności anty – kruchego reagowania na zmiany w otaczającym świecie VUCA. Umiejętność zarówno zauważania symptomów zmian, jak i planowania, reagowania i wdrażania zmian przy częstej zmianie priorytetów. Zmian oczekiwanych wynikających ze rozwoju strategii ale także nieoczekiwanych wynikających z pojawiających się czarnych łabędzi.

ROZWIJANE PRZEZ NAS KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Zwinne zarządzanie organizacją (szybkie dostosowywanie celów organizacji i planów działania do zmian zachodzących na rynku, bieżące reagowanie na pojawiające się szanse i zagrożenie płynące z rynku, szybkie dostosowywanie się do nowych okoliczności biznesowych)

Przewodzenie zmianom (dostrzeganie i komunikowanie korzyści wynikające ze zmian, inicjowanie zmian w organizacji; tworzenie pozytywnego nastawienia wobec zmian, przyjmowanie odpowiedzialności za przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom)

Elastyczność w działaniu (efektywne i konstruktywne działanie także w warunkach stresu i presji; szybkie reagowanie na zmiany, łatwe adoptowanie się do zmian i nieoczekiwanych wydarzeń)

Inteligencja emocjonalna (skuteczne radzenie sobie z sytuacją niepewności, stałym poziomem frustracji, silnie przezywanego lęku, radzenie sobie z niepokojem, stresem oraz presją czasu, zadań, wyników, ludzi)

Uczenie się przez doświadczenie i poprzez popełnianie błędów (to ważny etap procesu uczenia się w złożonym, niejednoznacznym, a niekiedy sprzecznym świecie wiedzy i doświadczeń, tworzenie atmosfery do bezpiecznego eksperymentowania, popełniania błędów i podejmowania ryzyka oraz wyciągania wniosków)

Worlk life balance (zachowanie równowagi między pracą i życiem prywatnym, zarządzanie odpowiednim poziomem uwagi i energii, rozwijanie świadomej uważności, bycia „tu i teraz”)

NASZE SZKOLENIA Z MODUŁU – CHANGE AGILITY

INDYWIDUALNE

Budowanie postawy proaktywnej w zmianie

Zarządzanie emocjami i rozwijanie empatii

Skuteczne argumentowanie i przekonywani do swoich racji

Work life balance – czyli jak osiągnąć równowagę w świcie VUCA

ZESPOŁOWE

Kierowanie zespołem budujące zaangażowanie pracowników

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w pracy zespołu

ORGANIZACYJNE

Zarządzanie w stale zmieniającym się otoczeniu

Przywództwo sytuacyjne – rola lidera w organizacji

RESULTS AGILITY czyli zwinność w wynikach

Celem tego modułu jest nieustanne doskonalenie ludzi, zespołów, procesów i organizacji, zmierzające do osiągania lepszych rezultatów, dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych. Tworzenie organizacji, która sprzyja upraszczaniu rzeczywistości VUCA bez straty jakości i zaangażowania ludzi.

ROZWIJANE PRZEZ NAS KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Tworzenie i realizacja wizji opracowanie jasnej wizji rozwoju organizacji i jej realizacja, przekładanie wizji na jasną strategię biznesową, spójne cele i plany działania zespołów, komunikowanie zrozumiałej wizji i kierunku działania firmy)

Integracja ludzi wokół wspólnych celów i kierunku działania, stałe weryfikowanie celów i priorytetów działania, powiązanie celów organizacji z zadaniami w zespole

Zwinne planowanie pracy (zmiana podejścia do planowania długoterminowego, planowanie wkrótkiej perspektywie czasowej, ciągła weryfikacja celów i priorytetów, budowanie elastycznego planu na przyszłość)

Ciągłe monitorowanie wyników pracy (zapewniające stałą kontrolę kierunku działania zespołów i firmy, zarzadzanie wynikami, zarządzanie przepływem pracy i zadaniami)

Upraszczanie złożonych procesów i przepływu pracy ludzi (ciągłe doskonalenie pracy i optymalizowanie procesów adekwatnie do zachodzących zmian w firmie i w jej otoczeniu)

Nastawienie na klienta (skupienie się na działaniach dostarczających realną wartość dla klienta, zapewnienie jakości pracy oraz produktów/usług)

NASZE SZKOLENIA Z MODUŁU – RESULTS AGILITY

INDYWIDUALNE

Zarządzanie efektywnością i energią osobistą

Ustalanie i egzekwowanie wyznaczonych celów i zadań
Podnoszenie świadomości biznesowej pracownika

Motywowanie i angażowanie pracowników do pracy w rzeczywistości VUCA

ZESPOŁOWE

Zarządzanie efektywnością zespołu

Zarządzanie zadaniami w zespole

Zarządzanie wynikami

ORGANIZACYJNE

Zarządzanie zespołem w systemach zdalnych i rozproszonych

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie podległymi procesami
Mapowanie i optymalizowanie procesów w organizacji

SELF AWARENESS czyli zwinność osobista

Celem tego obszaru jest rozwój umiejętności autorefleksji lidera, zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju jako zwinnego lidera oraz budowania świadomości wpływu swojego zachowania na zachowania innych osób. Self Awareness nie składa się z osobnych szkoleń. Kompetencje w ramach tego obszaru rozwijane są podczas wszystkich modułów: mental agility, people agility, change agility oraz results agility.

LEARNING AGILITY TO:

 • MENTAL AGILITY (ZWINNOŚĆMYŚLENIA)

 • PEOPLE AGILITY (ZWINNOŚĆ RELACJI)

 • CHANGE AGILITY (ZWINNOŚĆ W ZMIANACH)

 • RESULTSAGILITY (ZWINNOŚĆ W WYNIKACH)

 • SELF AWARENESS (ZWINNOŚĆ OSOBISTA)

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.