Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje pracy zdalnej – efektywność osobista

Efektywna praca zdalna

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwój umiejętności: skutecznego planowania i
organizowania własnej pracy, podnoszenia swojej wydajności w „niebiurowych” warunkach, organizowania
warunków pracy na „home office”, radzenia sobie z domowymi zakłócaczami, rozpraszaczami i
pożeraczami czasu (dystraktorami). Ponadto rozwój umiejętności: wyznaczania zadań, prawidłowego określania celów
i priorytetyzacji zadań, radzenia sobie ze złymi nawykami pracy. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywniej
pracować, sprawniej selekcjonować informacje oraz stosować skuteczne techniki planowania czasu i metod pracy.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Lepiej wykorzystywać naturalny rytm dobowy aktywności
 • Lepiej zarządzać swoją uwaga i energią
 • Skutecznie ustalać priorytety i realizować zadania
 • Efektywni zarządzać przepływem zadań w zespole w formie zdalnej
 • Efektywnej komunikować się z zespołem i przełożonym za pomocą różnych narządzi zdalnych
 • Skutecznie przygotowywać i przeprowadzać narady/spotkania w formie zdalnej
 • Posługiwać się kluczowymi narzędziami pracy zdalnej (do pracy indywidualnej i zespołowej)
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA

 • Większa dyscyplina pracy i dotrzymywania ustalonych terminów
 • Poprawa efektywności działania pod presją czasu
 • Wzrost efektywności gospodarowania własnym czasem pracy
 • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym
 • Spadek poziomu stresu związanego z doświadczaniem nadmiaru pracy i dużą ilością ad hoców

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Poprawa efektywności działania pracowników pod presją czasu i w formie pracy zdalnej
 • Poprawa efektywności i wydajności pracy pracowników
 • Eliminacja marnotrawstw czasu w firmie
 • Dostarczanie wartości dla klienta wg ustaleń i na czas
 • Poprawą atmosfery pracy w firmie
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Specyfika pracy zdalnej

 • Analiza SWOT pracy zdalnej
 • Jak zorganizować swoje miejsce pracy zdalnej – kluczowe warunki, o co zadbać w kontekście efektywności
  pracy
 • BHP pracy zdalnej – zasady ergonomii pracy na home office
 • Zasady pracy zdalnej – ustalenia z domownikami

 

Kształtowanie skutecznych nawyków pracy zdalnej

 • Analiza nawyków pracy – kształtowanie zdrowych i proefektywnościowych nowych nawyków pracy w warunkach
  home office
 • Multitasking – fakty i mity na temat efektywności w pracy
 • 7 nawyków skutecznego działania wg. S. Covey’a

 

Koncentracja uwagi w pracy zdalnej

 • Macierz Poziomu Skupienia Uwagi i Poziomu Energii – dwa kluczowe czynniki efektywności
 • Uwaga – jak działa, zasady funkcjonowania. W jaki sposób podnieść skupienie uwagi?
 • Jak eliminować dystraktory w pracy zdalne? Co zakłóca pracę w warunkach domowych, i jak sobie z tym
  radzić?
 • Rodzaje marnotrawstw w pracy. 7 typów MUDA. Przyczyny strat, błędów, marnotrawstw. Jak minimalizować lub
  eliminować marnotrawstwa na co dzień w pracy?
 • Zarządzanie energią – zarządzanie wydajnością energetyczna w pracy :
 • w jaki sposób podnieść energię w trakcie pracy,
 • planowanie zadań i ich realizacją zgodnie z krzywą wydajności dobowej – jakie rodzaje zadań w jakim
  czasie najlepiej realizować
 • przerwy w pracy, znaczenie odpoczynku i regeneracji w pracy
 • praca w krótkich interwałach czasowych (technika Pomodoro)

 

Zasada czyste biurko, czysty pulpit

 • Praca z dokumentami – jak organizować, porządkować i archiwizować materiały, dokumenty, dane i informacje
  potrzebne do wykonania zadań
 • Praca z plikami, folderami – jak organizować, porządkować i je archiwizować
 • Praca z mailami – jak organizować, porządkować i je archiwizować

Cztery generacje zarządzania czasem wg S. Covey’a

 • G1 – tworzenie list zadań do zrobienia (narzędzia: checklisty)
 • G2 – przypisanie terminu wykonania do zadania (narzędzia: kalendarze, harmonogramy pracy
 • G3 – priorytetyzowanie zadań ów (narzędzia: macierz Eisenhowera, technika ABC oraz techniki ALPEN, TRZOS
  – czyli jak zbudować plan pracy dzienny, tygodniowy i w dłuższej perspektywie)
 • G4 – zarzadzanie sobą w czasie – dążenie do harmonii we wszystkich obszarach życia (work-life balance)

 

Zarządzanie zadaniami

 • Zarządzanie przepływem zadań – koncepcja i zasady pracy, narzędzia: Tablica zadań
 • Omówienie Tablicy zadań – jak ją opracować (struktura tablicy) oraz sposób pracy
 • Tablice zadań wspierające zespołową prace zdalną (np. Kanban, Trello)

 

Zespołowa praca zdalna

 • Kontraktowanie pracy zespołowej (także zdalnej) – jak opracować kontrakt, o jakie kwestie pracy zdalnej w
  zespole należy zadbać, na co się umówić. Struktura i treść kontraktu.
 • Narzędzia zespołowej pracy zdalnej (narzędzia komunikacyjne/spotkania zespołu np. Google Meet, Zoom,
  WhatsApp, MS Teams, narzędzia pracy zespołowej: Trello, Kanban, Zoom, synchroniczna praca zdalna: Miro,
  Mural, Padlet etc.)
 • Efektywne spotkania zdalne – zasady i rodzaje spotkań, jak je przygotować i przeprowadzać, aby były
  efektywne)
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.