Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kompetencje pracy zdalnej – efektywność zespołów

Współpraca w zespole rozproszonym

Cele

CELEM SZKOLENIA jest rozwijanie umiejętności: nastawienia kooperacyjnego w zespole rozproszonym, budowania zaufania i tworzenie dobrej atmosfery pracy oraz zbudowania zintegrowanego zespołu pracującego w formie zdalnej lub hybrydowej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

 • Budować skuteczną współpracę w zespołach pracujących na odległość
 • Dbać o skuteczną komunikację i jej obieg w zespole
 • Realizować efektywne spotkania zespołowe w formie on-line
 • Budować nastawienie na wspólną realizację celów
 • Przeciwdziałać poczuciu izolacji
 • Wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Zwiększenie efektywności realizacji zadań w zespole rozproszonym
 • Wzrost efektywności współpracy w zespole zdalnym
 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Integracja wokół wspólnych celów w zespole rozproszonym

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost skuteczności realizacji celów firmy
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Poprawa skuteczności obiegu informacji
 • Budowanie kultury zrozumienie i zaufania w organizacji
 • Wzrost satysfakcji pracowników z pracy
Program

ZARYS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
Zespół w pracy na odległość

 • Charakterystyka pracy zespołu rozproszonego – jak działa zespół rozproszony
 • Istota i specyfika pracy zespołowej. Kształtowanie nastawienia kooperacyjnego w zespole i pomiędzy zespołami – czyli jak zbudować dream team
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg. Lencioniego i sposoby przeciwdziałania im
 • Budowanie zasad pracy zespołu. Potrzeby, oczekiwania i obawy zespołu rozproszonego (ustalenie oczekiwanych rezultatów współpracy w zespole oraz wskaźników – czyli po czym poznamy, że realizujemy ustalenia)
 • Budowanie zaufania w zespole i dobrej atmosfery pracy. Przeciwdziałanie poczuciu izolacji społecznej
 • Kontaktowanie pracy zespołowej – opracowanie zasad współpracy na odległość (praca zdalna i hybrydowa)

 

Komunikacja w zespole rozproszonym

 • Ustalenie zasad komunikowania się (zasady dostępności przełożonego i członków zespołu, zasady kontaktowania się on-line, zasady informowania i raportowania)
 • Obieg informacji w pracy zespołu rozproszonego (metoda SIPOC). Poprawa przepływu informacji w pracy zdalnej
 • Zarządzanie nadmiarem informacji. Syndrom zmęczenia informacyjnego. Radzenie sobie z nadmiarem danych.
 • Udzielanie feed backu on-line, pochwały i konstruktywna krytyka – czyli jak komunikować się on-line?
 • Kluczowe narzędzia skutecznej komunikacji

 

Planowanie i organizowanie pracy zdalnej w zespole

 • Nastawienie na wyniki. Cele zespołowe vs. indywidualne. Ustalenie kryteriów oceny poziomu wykonania zadań w zespole. Odpowiedzialność zespołowa vs. indywidualna za zadanie
 • Priorytety w pracy zespołowej. Konsekwencja w realizacji priorytetów
 • Poprawa realizacji zadań zespołowych
 • Opanowanie chaosu czyli metoda GDT. Poprawa realizacji zadań zespołowych
 • Kanban – narzędzie wspierające zespołowe zarządzanie zadaniami i inne narzędzia
 • Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty
 • Krzywa wydajności pracy vs. organizacja dnia pracy zdalnej
 • Work-life balance w pracy zdalnej

 

Efektywne spotkania „na odległość”

 • Opracowanie zasad spotkań i zebrań on-line
 • Specyfika różnego rodzaju spotkań: informacyjne, operacyjne, ewaluacyjne, negocjacyjne, integracyjne, celebracyjne etc. Jak je zaplanować i zrealizowane w formie on-lin?
 • Narzędzia stosowane do planowania i organizowania spotkań zdalnych
 • Przyczyny nieudanych spotkań zdalnych i jak temu przeciwdziałać
 • Rola i zadania organizatora i moderatora spotkania
 • Przygotowanie do spotkania on-line (przygotowanie i zakomunikowanie agendy)
 • Prowadzenie spotkania on-line (podział ról, realizacja agendy, pilnowanie czasu, tematu, ustaleń etc.)
 • Podsumowanie spotkania (wnioski, ustalenia, podział zadań – action plan)

 

Rozwiazywanie problemów

 • Usprawnienie pracy zespołu pracującego w trybie zdalnym lub hybrydowym.
 • Rodzaje marnotrawstwa w pracy zdalnej/hybrydowej zespołu i sposoby ich redukowania lub eliminowania
 • Przeciwdziałanie największym przeciwnościom pracy zdalnej
 • Jak radzić sobie z problemami i narastającymi emocjami?
 • Sytuacje konfliktowe w pracy zdalnej i sposoby ich rozwiązywania
 • Trudne rozmowy, reagowanie na pytania i pretensje o charakterze emocjonalnym i racjonalnym
 • Asertywne techniki radzenia sobie w pracy zespołowej

 

Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.