Kontakt Dofinansowanie/BUR
Home   /   Kluczowe kompetencje efektywność zespołów

Współpraca w zespole i między zespołami

Cele

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności: nastawienia kooperacyjnego, budowania zaufania w zespole i tworzenie dobrej atmosfery pracy, zbudowania zintegrowanego zespołu wokół wspólnych celów.

 • Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
  Świadomie zarządzać efektywną współpracą w firmie
 • Budowa nastawienie zespołów na wspólną realizację celów
 • Dążyć do porozumienia godząc sprzeczne cele indywidulane z celami zespołu
 • Stosować w praktyce zasady rządzące kontaktami interpersonalnymi
 • Aktywnie rozwiązywać pojawiające się problemy i sytuacje sporne
Korzyści

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Wzrost efektywności współpracy z podwładnymi/pracownikami
 • Większa skuteczność osobista w relacjach interpersonalnych
 • Wzrost skuteczności realizacji powierzonych zadań i procesów
 • Wzrost realizacji wyznaczonych celów własnych i podległego zespołu

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

 • Wzrost zaangażowania pracowników w realizację codziennych zadań
 • Wzrost efektowności współpracy zespołowej
 • Wzrost skuteczności działania zespołów w firmie
 • Poprawa efektywności przepływu procesów w organizacji
 • Poprawa skuteczności obiegu informacji
Program

Zarys programu szkoleniowego

Zespół w organizacji

 • Istota i specyfika pracy zespołowej. Kształtowanie nastawienia kooperacyjnego w grupie.
 • Tworzenie normy i zasad współpracy w zespole
 • Budowanie zaufania w zespole i tworzenie dobrej atmosfery pracy
 • Role pełnione w zespole – klasyfikacja wg M. Belbina i inne klasyfikacje. Wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu

Zintegrowanie zespołu wokół lidera i postawionych celów

 • Odpowiedzialność zespołowa za realizacje celów
 • Kształtowanie partnerstwa w relacjach Przełożony – Pracownik
 • Spójność grupy – budowanie więzi grupowej (proces integracji zespołu).
 • Efekt synergii pracy zespołowej

Budowanie współpracy pomiędzy zespołami

 • Współpraca vs. konkurencja i rywalizacji pomiędzy zespołami
 • Zasady skutecznej komunikacji wewnątrz grupy i ich wpływ na efektywność realizowanych zadań w zespole i pomiędzy zespołami
 • Zarządzanie obiegiem informacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Sztuka argumentacji. Budowanie skutecznej argumentacji w kontakcie z innymi
 • Prowadzenie efektywnych rozmów i spotkań operacyjnych z pracownikami, ustalenie zasad przebiegu spotkania, wyznaczenie ról i odpowiedzialności, realizacja punktów agendy spotkania
 • Rola i zadania prowadzącego spotkanie. Budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania uczestników. Sposoby aktywizowania uczestników spotkania

Sytuacje trudne w pracy zespołowej

 • Reagowanie na trudne pytania i pretensje o charakterze emocjonalnym i racjonalnym
 • Typologia zachowań ludzkich – rozpoznawanie typu reakcji pracownika.
 • Przyczyny niezadowolenia pracownika
 • Asertywne techniki przeciwdziałania niepożądanym wpływom
 • Rodzaje gier stosowanych przez pracowników
 • Demaskowanie gier oraz obrona przed presją i manipulacją ze strony pracowników
 • Obrona swoich racji, poglądów oraz sztuka kompromisu
 • Radzenie sobie z problemami występującymi w zespole (konflikt w zespole)
 • Radzenie sobie z presją stosowaną przez grupy nieformalne
 • Rozwiązywanie problemów (charakterystyka procesu podejmowania decyzji w zespole, myślenie grupowe, zespołowa odpowiedzialność, ocena ryzyka)

Uczestnicy wypracują własne i/lub zespołowe:

 • Zasady budowania współpracy pomiędzy zespołami
 • Sposoby tworzenia norm i zasad współpracy w zespole
 • Narzędzia skutecznej komunikacji pomiędzy zespołami
 • Metody integracji pracowników wokół realizacji celów zespołowych
 • Reguły postępowania w sytuacjach trudnych
Forma szkolenia

Nasze szkolenia realizujemy w formie warsztatowej, zarówno na sali szkoleniowej (stacjonarnie) oraz w formie warsztatów on-line (zdalnie).

Wszystkie nasze szkolenia realizowane w oparciu o stosowany przez nas:

 • model TO BE (Training Oriented Business Efficiency)

 • model SEB (Szkoleń Efektywnych Biznesowo)

 • model J. Kirkpatrick’a

 • standard SUS 2.0

Warsztaty na sali szkoleniowej (stacjonarne)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat przeprowadzony jest metodami aktywnymi, jako intensywna praca praktyczna na sali szkoleniowej z trenerem (80% zadań praktycznych, 20% zajęć teoretycznych), co pozwala zachować wysoce interaktywny charakter procesu uczenia. Metoda warsztatowa skupiona jest na aktywizowaniu potencjału i zasobów uczestników grupy, tworzy okazję do zdobywania nowych doświadczeń i rozwijania umiejętności: biznesowych, psychologicznych i społecznych.

Zadania proponowane w trakcie szkolenia uwzględniają bieżące sytuację i specyfikę działalności Państwa firmy (analiza przypadków – tzw. case study), a ponadto:

 • gry decyzyjne, strategiczne, metodyka grywalizacyjna

 • zespołowe rozwiązywanie problemów

 • symulacje typowych i trudnych sytuacji stanowiskowych

 • prezentacje oraz mini wykłady

 • sesje burzy mózgów

 • dyskusje grupowe

 • zadania indywidulane i zespołowe

 • odgrywanie ról i scenek


Każde zadania praktyczne zawierają element działania i podsumowania w formie sharing session (wymiana pogłębionych refleksji i spostrzeżeń uczestników). Podsumowania trenera zamykają poszczególne bloki zagadnień. W trakcie warsztatu wykorzystywane są również testy pozwalające na rozpoznanie własnych predyspozycji oraz środki audiowizualne (kamera video do rejestracji i odtwarzania przebiegu niektórych ćwiczeń, fragmenty filmów szkoleniowych etc.)

Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu STACJONARNEGO

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 2x8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdym szkoleniu

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.


Warsztaty na sali wirtualnej (on-line)

Metodyka szkoleniowa

Warsztat on-line przeprowadzony jest także metodami aktywnymi, skupiona jest przede wszystkim na przekazywaniu kluczowej wiedzy i wymianie doświadczeń, w możliwie jak najbardziej aktywnych i interaktywnych formach. W tym celu wykorzystywane są różne formy pracy on linowej:

 • praca w podgrupach (w podziale nad podpokoje)

 • dyskusja na forum

 • burza mózgów

 • case study

 • quizy, gry on-line

 • zadania indywidualne

 • wykorzystanie chatów moderowanych etc.

Nasze warsztaty realizujemy w oparciu o różnorodne technologie transmisji video tj. Live Webinar, Zoom, Clickmeeting, MS Teams, Google Meet etc.) oraz różnego rodzaju rozwojowe narzędzia cyfrowe np. Mural, Miro, Padlet, Mentimeter, etc. . W formie on-line realizujemy też webinaria, podcasty, warsztaty team buildingowe etc.)


Praca podczas szkolenia skoncentrowana będzie na poszukiwaniu najbardziej użytecznych i praktycznych w zastosowaniu rozwiązań, wypracowanych w oparciu o konkretne przykłady z życia organizacji lub przykłady z branż o podobnym profilu.

Wspieramy zastosowanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności na stanowisku pracy poprzez zbudowanie indywidualnego Planu Działań Wdrożeniowych (PDW), którego celem jest:

 • transfer wiedzy do środowiska pracy

 • zastosowanie rozwijanych podczas szkolenia kompetencji w praktyce, czyli codziennej pracy

 • monitoring realizacji i postępów wdrożenia nowych kompetencji

 • wzrost motywacji uczestników do zmiany nawyków i sposobu pracy


Formuła warsztatu ONLINE:

 • 2 dni szkoleniowe

 • 16 godzin szkoleniowych (realizowanych najczęściej 4 x 4h lub 2 x 8h)

 • zadanie wdrożeniowe po każdej sesji

 • maksymalna liczba uczestników 15 osób

 • minimalna liczba uczestników 6 osób

Zajęcia w formie on line’owej realizowane są najczęściej w formie 2-4 spotkań 4h oddzielonych 1-2 tygodniowym czasem pracy wdrożeniowym we współpracy, konsultacjach z trenerem.

Podczas szkoleń w formie on-line uczestnicy:

 • mają okazję po każdej sesji zaplanować zadanie wdrożeniowe i wypróbować nowe kompetencje, a przy tym

 • mają stały kontakt z trenerem w formie on-line, który daje dodatkową okazję do inspiracji i wymiany doświadczeń także z innymi uczestnikami.

 • mają stały kontakt z grupą (zamkniętą grupę dyskusyjną on-line i cykliczne, krótkie sesje pytań i odpowiedzi, np. na temat zadań wdrożeniowych).

Brak interakcji z uczestnikami w sali szkoleniowej można zrównoważyć rozłożeniem procesu szkolenia na etapy, z okazjami do ich wdrożenia i do czerpania z informacji zwrotnych od grupy i trenera.

Szkolenie zostanie prowadzone są przez trenerów praktyków z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem trenerskim i biznesowym, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani na przestrzeni naszych kilkunastoletnich doświadczeń.

Wszystkie szkolenia poprzedzone są pre i post workami w formie zadań, zapoznania się z konkretnymi treściami, case study etc.

Kontakt
  Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.