4 kroki do efektywnych szkoleń

 

Diament to najczystsza postać węgla zbudowanego z atomów połączonych z najsilniejszymi, trudnymi do rozerwania wiązaniami z 4 innymi atomami, dzięki czemu jest on twardy  niezniszczalny. Podstawą zaś efektywnego procesu szkoleniowego TO BE jest realizowanie go zgodnie z 4 ściśle powiązanymi ze sobą krokami, w rezultacie w sposób trwały wprowadzamy pożądane zmiany do organizacji.

 

 

Analiza potrzeby szkoleniowej z nastawianiem na cele biznesowe!

Kluczem do efektywnych szkoleń jest sposób dokonywania analizy potrzeb szkoleniowych.

Działania:

  • Budujemy współpracę z menedżerami, aby określić ich oczekiwania biznesowe i aktualne potrzeby rozwojowe pracowników
  • Ustalając cele biznesowe i rozwojowe, koncentrujemy się na wiodących wskaźnikach zmian (kluczowych zachowaniach  wpływających na biznes)
  • Cele szkolenia projektujemy w odniesieniu do każdego z 4 wymiarów modelu oceny szkolenia wg J. Kirkpatrick’a

 

Realizacja procesu szkoleniowego nastawionego na wdrażanie zmian rozwojowych do środowiska pracy!

 

Sensem szkoleń biznesowych nie jest rozwój kompetencji, a zmiana zachowań ludzi na stanowisku pracy, a przez to poprawa uzyskiwanych przez nich wyników, co wymaga koncentracji na działaniach wdrożeniowych.

Działania:

  • Przygotowujemy przełożonego i uczestników projektu do wdrożenia nowych kompetencji na stanowisku pracy, w sposób dający firmie optymalne korzyści biznesowe
  • Wspieramy przebieg procesu wdrożenia od jego zaplanowania, monitorowania i rozliczenia rezultatów wdrożenia do oceny efektywności całego procesu rozwojowego

 

Realizacja procesu szkoleniowego nastawionego na jego ocenę efektywności szkoleń

Oceny efektywności naszych szkoleń dokonujemy w oparciu o Nowy Model Partnerstwa Biznesowego J. Kirkpatricka na 4 poziomach:
1. stopnia gotowości do zmiany
2. zmiany poziomu kompetencji
3. zmiany sposobu zachowania
4. rezultatów biznesowych

Działania:

  • Opracowujemy wskaźniki oceny na w/w poziomach zmian
  • Przeprowadzamy instruktaż w zakresie modelu postępowania ewaluacyjnego.

 

Wspieramy budowanie partnerstwa biznesowego  Menedżer – HR

Partnerstwo biznesowe jest kluczowe, aby doprowadzić do oczekiwanych wyników biznesowych.


Działania:

  • Angażujemy uczestników i przełożonego do efektywnego pełnienia swojej roli w procesie szkoleniowo - wdrożeniowym
  • Dostarczamy twardych danych (argumentów biznesowych) HR’owi do rozmowy z menedżerami operacyjnymi i zarządem