Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Zarządzanie projektami

"Nawet największe budowle składają się z małych cegiełek".

Aby móc efektywnie realizować strategie firmy niezbędna jest umiejętność identyfikowania konkretnych, mierzalnych, określonych w czasie działań, które często określamy mianem "projekt". Każda organizacja stale realizuje wiele projektów, które przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia przez kompetentnych menedżerów – kierowników projektu mogą zadecydować w efekcie o pozycji firmy na rynku. Podstawowym celem zarządzania projektami jest uzyskanie określonych celów w ramach założonych środków finansowych i założonego harmonogramu.

Zarządzanie projektami to ważna umiejętność menedżerów, na którą składa się cały szereg innych umiejętności, począwszy od prawidłowego zainicjowania, zaplanowania, realizacji, kontrolowania i zamknięcia projektu. O sukcesie realizacji projektu decyduje również dobra współpraca i komunikacja w zespole.

Efektywny lider projektu, to osoba, którą charakteryzuje tzw. myślenie projektowe, czyli umiejętność logicznej i optymalnej organizacji pracy, identyfikacji i wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów organizacji, po to by zapewnić osiągnięcie celu projektu. Lider projektu koordynuje i wdraża odpowiednie działania, uwzględnia przy tym warunki zewnętrzne, niezależne od niego i organizacji wpływające na projekt, stale dokonuje oceny ryzyka i przewiduje możliwe rozwiązania.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności: zarządzania projektem, planowania, przygotowania i kontrolowania prac zespołu, organizowania projektu i jego właściwego wsparcia, budowania efektywnej komunikacji między członkami zespołu i kierownictwem, zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie oraz opracowania harmonogramu prac dla zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac.