Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Coaching

„Coaching jest jak wspólne podążanie w jednym kierunku”.
Robert Dilts

Coaching jest interaktywnym i dynamicznym procesem oraz efektywną formą rozwijania swoich kompetencji, poszerzania świadomości swoich zasobów (atutów i posiadanego potencjału, zdolności). Filozofia coachingu zakłada, że na zachowania człowieka ma wpływ nie tylko wiedza i umiejętności, ale również system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych czynników może podnieść lub obniżyć motywację do pracy, efektywność działania, poczucie satysfakcji z życia osobistego i zawodowego.

Dzięki coachingowi klienci osiągają konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich zasobów. Uważa się, że każdy człowiek posiada wystarczające zasoby i możliwości do dokonywania samodzielnych zmian. Jako kreatywna jednostka zdolny jest znajdować najlepsze dla siebie rozwiązanie i sposoby działania. Coach jako „osobisty trener” będący ekspertem w posługiwaniu się określoną metodologią rozwoju, zna narzędzia coachingowe i kieruje całym procesem coachingu pomagając klientowi w osiągnięciu ustalonego celu coachingowego.

ETAPY PRACY PODCZAS PROJEKTU COACHINGOWEGO:

 • Etap I - spotkanie ze zleceniodawcą
  • rozmowa o zakresie usługi
  • ustalenie celów coachingowych i określenie kryterium skuteczności
 • Etap II – analiza sytuacji klienta coachingowego
  • odkrywanie możliwości klienta
  • diagnoza obszarów do coachingu na podstawie dostępnych dokumentów (raportów, feedback, testów etc.) oraz innych narzędzi diagnostycznych
 • Etap III - spotkanie z klientem coachingowym
  • ponowne ustalenie celów coachingowych
  • stworzenie planu rozwoju
  • ustalenie warunków spotkań (częstotliwość spotkań, długość sesji etc.)
 • Etap IV – praca nad realizacją celów coachingowych
 • Etap V – podsumowanie projektu
  • kontrola i weryfikacja osiągniętych celów

KONSTRUKCJA SESJI

Coaching polega na systematycznych spotkaniach tzw. sesjach coachingowych (standard 6–8 sesji), podczas których coach wspiera klienta w dążeniu do ustalonego celu, motywuje go, stawia mu wyzwania i ukierunkowuje. Każde spotkanie koncentruje się najczęściej na innym zagadnieniu. Rolą coacha jest bycie partnerem, który uczy klienta dostrzegania i wykorzystania swoich zasobów, zauważania przeszkód i spojrzenia na nie z różnych perspektyw. Nie daje rad, ani gotowych rozwiązań, ale pomaga klientowi dojść do nich klientowi samodzielnie. Na koniec sesji klient ustala z coachem zadania, które realizuje do następnego spotkania.

Coaching może dotyczyć różnych obszarów, między innymi: biznesu, kariery, relacji społecznych i interpersonalnych.

Coaching poszkoleniowy
Coaching poszkoleniowy jest przeznaczony dla uczestników procesu szkoleniowego. Jego celem jest wsparcie uczestników w skutecznym transferze nabytej wiedzy i umiejętności podczas szkolenia do środowiska zawodowego.

Coaching biznesowy
To coaching związany z tematami pracy zawodowej i jej przebiegiem. Jest adresowany do menadżerów średniego szczebla, a także do pozostałych pracowników firmy, którzy potrzebują indywidualnego treningu – wsparcia, w celu doskonalenia wybranych kompetencji, a także zwiększania osobistej efektywności.

Coaching menedżerski
To coaching wspierający menedżerów posiadających największy potencjał rozwojowy, tak aby mogli zrealizować nowe cele i zadania stawiane przed nimi przez organizację. Menedżerowie współpracując z coachem zyskują większą świadomość własnych zachowań oraz współpracowników, poprawę jakości życia i pracy, rozwijają kreatywność przez co osiągają lepsze wyniki własne oraz podległego zespołu.

Reasumując celem coachingu jest rozwiązywanie bieżących problemów zawodowych, odkrywanie nowych perspektyw i wyzwań zawodowych, poprawa balansu między życiem zawodowym, a prywatnym, poprawa pracy zespołowej, rozwój umiejętności menedżerskich poprzez lepsze relacje z podwładnymi, usunięcie ograniczeń uniemożliwiających osiąganie lepszych wyników, zwiększenie poczucia identyfikacji własnych celów i wartości z celami i wartościami firmy, poprawa mierzalnych efektów pracy, np.: wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zadowolenia klientów etc.