Jesteśmy członkiem założycielem

Klastra HRD

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

 

Zapisz

Kierowanie zespołem

Dynamiczna sytuacja rynkowa zwiększyła wymagania stawiane wobec samych menedżerów. Skuteczny menedżer jest w obecnych czasach przede wszystkim dobrym liderem i strategiem. Poza wiedzą merytoryczną, doświadczeniem i autorytetem formalnym, dobry kierownik musi umieć elastycznie kierować podległym zespolem. Nie istnieje bowiem uniwersalny sposób kierowania zespołem. Styl kierowania zespołem powinien ulegać zmianom, w zależności od stopnia dojrzałości grupy, rozwoju umiejętności podwładnych i trudności wykonywanych zadań. Wg K. Blancharda styl kierowania, aby był efektywny musi być elastyczny i zawsze adaptowany do panujących warunków.

Lider powinien umieć skoordynować i zintegrować wysiłki zespołu wokół wspólnych celów, dlatego umiejętność planowania i organizowania pracy stanowi podstawę jego efektywnego zarządzania. Skuteczny menedżer to człowiek, który planuje i tworzy wizję tego, co chce osiągnąć. Następnie przekłada tę wizję na określone cele i zadania oraz angażuje do ich realizacji odpowiednie zasoby swoich podwładnych. Budzenie zaangażowania i motywacji do działania jest czynnikiem, dzięki któremu możliwe jest osiąganie rezultatów w pracy. Motywacja jest często ważniejsza od kwalifikacji pracowników, bo nawet jeśli w zespole znajduje się wykwalifikowany pracownik, to jeśli nie jest on wystarczająco umotywowany do pracy, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów organizacji. Kształtowanie motywacji przez menedżera jest więc kolejnym warunkiem efektywności pracy podległego zespołu.

Wg P. Druckera: "Efektywność jest nawykiem, to kwestia pewnego kompleksu zabiegów. A tych zawsze można się nauczyć”, dlatego efektywny menedżer ustawicznie rozwija i doskonali swoje umiejętności i nawyki, zarządza sobą i ludźmi, z którymi pracuje w taki sposób, że zarówno organizacja, jak i ludzie odnoszą korzyści.

Celem naszego szkolenia jest rozwój umiejętności efektywnego kierowania zespołem, w tym:  planowania i organizowania pracy, delegowania zadań i odpowiedzialności, motywowania, oceniania i kontroli pracy podległych pracowników oraz budowania efektywnej współpracy w zespole.

Nasze szkolenia z zakresu kierowania zespołem:

  • Kierowanie zespołem produkcyjnym
  • Przywództwo – czyli doskonalenie umiejętności menedżerskich
  • Zarządzanie przez cele czyli sztuka kaskadowania celów
  • Motywowanie pracowników i uczenie ich odpowiedzialności za swoją pracę
  • Ocena pracowników i skuteczna kontrola ich pracy
  • Skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności